9.4.2009

Mitä astrologia on?

Astrologia on symbolisiin merkkeihin perustuva järjestelmä, jota voi käyttää esimerkiksi minuuden ymmärtämiseen. Se on parhaimmillaan itsetuntemusta lisäävä filosofia, joka auttaa ymmärtämään yksilön ja ympäristön välistä vuorovaikutusta laajemmasta näkökulmasta.

Astrologian avulla voidaan kartoittaa temperamenttia, luonteen rakennetta ja persoonallisuutta. Syntymäkarttaansa tutustuminen voi auttaa kohtaamaan omia haasteitaan ja löytämään sekä kehittämään parhaita puoliaan. Astrologia on itsetuntemuksen väline, joka kannustaa ihmistä kasvun paikkojen kohtaamiseen ja positiiviseen ajatteluun omista mahdollisuuksistaan.

Länsimainen psykologinen astrologia ei ole ennustamista, vaikka se sellaiseksi usein mielletäänkin. Tulevaisuuden kartoittaminen astrologiassa merkitsee lähinnä yksilöllisten mahdollisuuksien ja tiettyjen ajankohtien tunnelmien tarkastelua, eikä konkreettisten tulevien tapahtumien ennakointia. Ammattitaitoisesti käytettynä astrologia korostaa nykyhetken valintojen tärkeyttä, yksilön vapaata tahtoa ja vastuuta omasta elämästä, eikä se sisällä fatalistista näkemystä ennalta määrätystä kohtalosta.

Astrologisen tähtikartan laatiminen perustuu astronomisesti kevätpäiväntasauksen suhteen laskettuihin planeetta-asemiin, ja kartan tulkinta perustuu yli 2000 vuoden kokemukseen planeetta-asemien symboliikasta ja merkityksestä.

Neljä huomionarvoisaa seikkaa astrologiasta
  • Astrologia ei ole typologia, jossa ihmiset jaetaan 12:een kategoriaan.
  • Tähtimerkit eli ”horoskooppimerkit” eivät kuvaa ihmistyyppejä.
  • Tähtimerkit edustavat 12:ta arkkityyppistä perusenergiaa, 12:ta erilaista tapaa olla, ilmaista itseä, toimia jne.
  • Jokaisessa meissä on kaikkien tähtimerkkien edustamat laadut, mutta ilmaisemme niitä yksilöllisinä yhdistelminä, omalla ainutlaatuisella tavallamme.

Astrologia ja eläinrata

Länsimaalaiset astrologit käyttävät tulkintojensa pohjalla trooppista, eli vuodenaikoihin perustuvaa eläinrataa. On tärkeää ymmärtää sen eroavaisuus astronomien käyttämän, tähdistöihin pohjautuvan sideerisen eläinradan kanssa. Sideerinen eläinrata koostuu 13:sta keskenään eri suuruisesta tähdistöstä. Trooppinen eläinrata perustuu kevätpäiväntasaukselle, ja siinä on 12 yhtä suurta (30°) tähtimerkkiä. Astronomit huomioivat prekession, eli eläinradan alun siirtymisen 72:ssa vuodessa yhdellä asteella, mutta trooppisella eläinradalla tällaista siirtymää ei ole, koska Aurinko siirtyy Oinaaseen aina noin 21. päivä maaliskuuta. On ymmärrettävää että sekaannuksia aiheutuu, koska astrologiassa käytetään astronomisia termejä. (Tai ennemminkin, astronomiassa käytetään astrologisia termejä.) Länsimaisessa astrologiassa on kysymys kuitenkin ensisijaisesti semiotiikasta, eli tähdistöt ja planeetat eivät astrologisessa perinteessä viittaa suoraan astronomisiin kaimoihinsa, vaan ne ovat symbolisia, arkkityyppisiä käsitteitä, jotka pitävät sisällään tiettyyn kontekstiin ja erilaisiin prinsiippeihin liittyviä asioita.

© 9.4.2009 Astrologia ja arkkityypit / Kirsi Halla-Seppälä